Witamy w serwisie Psychometr.com

Psychometr.com (zwany dalej „Serwisem”, „Psychometrem”, „stroną internetową”) jest serwisem internetowym, w którym użytkownicy mogą tworzyć prywatne profile i gromadzi różnego typu informacje na temat zdarzeń, objawów oraz towarzyszącym im uczuć i emocji, za pomocą narzędzi takich jak: Dzienniczek Uczuć, Dzienniczek Objawu, Dzienniczek Snu, Dzienniczek Snów.

Serwis jest własnością i jest zarządzany przez firmę Gabinet Psychoterapii, Dr Igor Pietkiewicz (zwaną dalej jako 'my', 'nasz' lub 'nas'). 'Ty' lub 'Twój' oznacza dorosłego użytkownika w wieku co najmniej 13 lat. Każde korzystanie z Psychometru podlega opisanym tutaj warunkom regulaminu. Zapoznaj się z nimi uważnie, ponieważ korzystając z serwisu zgadzasz się ich przestrzegać i stajesz się stroną umowy określonej przez warunki Regulaminu ("Umowa"), niezależnie od tego, czy jesteś lub nie zarejestrowany w serwisie Psychometr.com ("Członek").

Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, nie korzystaj z Serwisu i/lub Strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnych postanowień w dowolnym momencie, według naszego uznania, a wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać zaraz po ich publikacji na Stronie internetowej. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Umowie oznacza ich zaakceptowanie.

Narzędzia serwisu Psychometr.com

Psychometr umożliwia Tobie jako Użytkownikowi utworzenie osobistego profilu i korzystanie z narzędzi w postaci dzienniczków, w których możesz notować zdarzenia i towarzyszące im przeżycia, myśli, skojarzenia, itp. Treści umieszczane przez Ciebie w dzienniczkach są niewidoczne dla innych użytkowników Serwisu. Nie edytujemy, ani nie kontrolujemy treści wprowadzonych przez Użytkownika.

Nie wolno Ci:
  • Podawać się za pracownika lub przedstawiciela Gabinetu Psychoterapii.
  • Korzystać z naszej Strony internetowej lub Serwisu w sposób, który mógłby zaszkodzić naszej nazwie albo reputacji.
  • Ograniczać lub uniemożliwiać jakimkolwiek innym osobom korzystanie z naszej Strony internetowej lub Serwisu.
  • Reklamować lub oferować do sprzedaży produkty lub usługi, z wyjątkiem gdy jest to wyraźnie dozwolone przez nas (w takim przypadku należy stosować się do wszelkich warunków związanych z takimi działaniami, które możemy określić).
Z wyjątkiem naszej pisemnej, wyraźnej zgody nie wolno kopiować ani przechowywać elektronicznie całości lub części naszego Serwisu lub jego zawartości, ani udostępniać, rozpowszechniać, sprzedawać lub oferować do sprzedaży całości lub części tego Serwisu lub jego zawartości, lub systematycznie pobierać treści i dane z lub przez Serwis, do wytworzenia lub wypełnienia innej bazy danych w dowolnym celu. Kopiowanie, indeksowania i/lub zebranie wszelkich danych oraz wszelkich stron z Serwisu bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody jest zabronione.

O wszelkich czynnościach wykonanych w ramach Strony internetowej o których zostaniemy poinformowani i które będą naruszać przepisy prawa, co określiliśmy według własnego uznania poinformujemy odpowiednie instytucje.

Prawa autorskie

Wszelkie treści publikowane w Stronie internetowej za wyjątkiem zawartości umieszczonej przez użytkowników w swoich prywatnych dzienniczkach jest naszą własnością lub własnością innych firm, które udzieliły nam ograniczonej licencji dla takiej zawartości.

Serwis Psychometr.com jest chroniony polskim prawem autorskim, umowami międzynarodowymi i innymi odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.

Nie możesz zmieniać w żaden sposób kodu naszych aplikacji ani oprogramowania. Nie będziesz także podejmować czynności ani zezwalać na czynności mające na celu zmianę, utworzenie dzieła pochodnego, przetłumaczenie, zastosowanie inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu czy dokonanie działań hakerskich na aplikacjach przez nas zapewnianych i innych składnikach do pobrania ani żadnych ich częściach.

Ograniczona licencja na korzystanie

Niniejszym przydzielana jest Użytkownikowi licencja na korzystanie z Serwisu i jej zawartości na użytek prywatny, który podlega postanowieniom niniejszej Umowy ("Licencja"). Usługa nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego i taka licencja nie jest niniejszym zapewniana. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia części Serwisu lub jego całości w dowolnym czasie. Pobieranie dowolnej części lub całego Serwisu a także dowolnej części jej obszarów publicznych jest zabronione. Publikacja w Internecie lub w innym medium obszarów publicznych jest zabroniona. Naruszenie tej Licencji może spowodować natychmiastowe zamknięcie konta użytkownika oraz podjęcie działań prawnych zmierzających do rekompensaty wyrządzonych szkód. Możesz korzystać z Serwisu i wszelkiego udostępnionego oprogramowania tylko w trybie online i nie możesz jego pobierać, kopiować, ponownie wykorzystywać ani rozpowszechniać, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych dla takiego oprogramowania, dla którego udzielana jest licencja na używanie w trybie offline.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje, produkty i usługi zawarte w obrębie Serwisu mogą zawierać niedociągnięcia i błędy typograficzne. Okresowo dokonywane są zmiany tych elementów. Serwis i strona internetowa są udostępniane w stanie "jak jest", bez gwarancji żadnego rodzaju, wyrażonej ani dorozumianej, w tym, bez ograniczenia do, gwarancji rynkowności, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania a także zadowalającej jakości.

My i nasi dostawcy nie gwarantujemy przydatności, niezawodności ani dokładności zawartości udostępnionej w Serwisie. W żadnym przypadku my ani nasi dostawcy nie będziemy odpowiedzialni za żadne bezpośrednie, pośrednie, karne, specjalne ani inne szkody, w tym, bez ograniczenia do, utratę korzyści, danych i inne szkody oparte na odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, interpretacji przepisów prawa czy innej teorii prawa, nawet jeśli ostrzeżono nas o możliwości wystąpienia szkód.

Możemy od czasu do czasu zapewniać użytkownikom Serwis z możliwością linkami do ofert i zakupienia usług innych firm. Witryny tych firm mogą opierać się na innych postanowieniach niż opisane tutaj. Nie udzielamy żadnej gwarancji dotyczącej towarów innych firm, a użytkownik zgadza się, że niezadowolenie z towarów lub usług będzie kierowane do takiej firmy a nie do nas.

JEŚLI NIE ODPOWIADA CI DOWOLNA CZĘŚĆ USŁUGI LUB NIE ZGADZASZ SIĘ NA POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU, W TWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LEŻY NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ USŁUGI.

Zgadzasz się zabezpieczyć nas, naszych pracowników, kierowników i strony trzecie działające w naszym imieniu przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, procesami, utratą korzyści i wydatkami (w tym kosztami procesów) powstałymi w wyniki naruszenia niniejszej Umowy.

Dodatkowe postanowienia dla członków

1. Rejestracja i Bezpieczeństwo

A. W ramach procesu rejestracji podajesz adres e-mail, wybierasz hasło oraz Nazwę Użytkownika. Musisz zapewnić nam dokładne, pełne i aktualne informacje do rejestracji. Działanie przeciwne oznacza naruszenie warunków niniejszej Umowy. Wiesz, że nie możesz (i) wybierać ani korzystać z nazwy użytkownika ani adresu e-mail innej osoby; (ii) używać Nazwy Użytkownika albo adresu e-mail innej osoby bez uzyskania uprzedniej zgody.

B. Powiadomisz nas listownie lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@drbach.eu o przypadkach nieuprawnionego użycia Twojego konta lub znanym albo podejrzewanym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Nigdy nie zażądamy jego podania żadnemu z naszych przedstawicieli.

C. Musisz mieć co najmniej 13 lat. Rejestracja i możliwość logowania w Serwisie zostaną unieważnione w przypadku potwierdzenia niższego wieku osoby.

D. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie korzystanie i czynności dotyczące strony wykonane przy użyciu Twojego hasła. Rozpowszechnianie hasła umożliwiającego dostęp do Serwisu przez inne osoby jest zabronione i spowoduje naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Wszelkie nielegalne czynności mogą stanowić podstawę do zamknięcia konta użytkownika, czego dokonujemy według własnego uznania oraz do powiadomienia odpowiednich instytucji porządku publicznego.

E. Mamy prawo do przypisania naszych praw wynikających z niniejszej Umowy na dowolną stronę trzecią.

2. Zmiany do Umowy i Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i według własnego uznania niniejszej Umowy lub Serwisu w dowolnym czasie. Informacje o zmianach w Serwisie zostaną opublikowane na Stronie internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy lub jakimikolwiek zmianami i nie możesz przestrzegać niniejszej Umowy, powinien natychmiast przestać korzystać z Serwisu. Kontynuowanie używania Serwisu teraz lub kontynuowanie po wprowadzeniu zmian w Umowie oznacza zaakceptowanie jej postanowień.

Niniejsza Umowa jest uregulowana na podstawie prawa polskiego. Wszelkie czynności prawne dotyczące wykonania postanowień niniejszej Umowy będą przeprowadzane w sądach miasta Katowice, Polska.

Oficjalna korespondencja musi być wysyłana listownie na adres:

Gabinet Psychoterapii
ul. Dąbrowskiego 17/2, 44-032 Katowice, Polska
www.psychometr.com


Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 6 sierpnia 2012 r. Należy się z nim zapoznać, jeśli od tego momentu jeszcze tego nie zrobiono. Nie są wysyłane powiadomienia o zmianach w niniejszym oświadczeniu.

Omówienie

Psychometr jest serwisem internetowym pozwalającym członkom tworzyć prywatne dzienniczki ("Serwis") i umieszczania w nich informacji o wydarzeniach, objawach oraz związanych z nimi uczuciach i emocjach. Gabinet Psychoterapii dr Igor Pietkiewicz (zwany dalej jako 'my' lub 'nasz') jest właścicielem i operatorem Serwisu. 'Ty' lub 'Twój' oznacza dorosłego, w wieku co najmniej 13 lat, użytkownika serwisu.

Serwis Psychometr uznaje potencjalną wartość i poufność informacji wprowadzanych w prywatnych dzienniczkach i jest oddany zapewnianiu ochrony prywatności użytkowników. Niniejszy dokument opisuje nasze praktyki gromadzenia i rozpowszechniania informacji.

Korzystając z naszego Serwisu wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych określonych przez nas w niniejszej polityce prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację zmienionej polityki prywatności będącej w mocy. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką prywatności, proszę nie korzystać z witryny.

Strony serwisu Psychometr

Żadne informacje prywatne i osobowe przekazywane lub wprowadzane przez użytkownika na stronie w serwisie Psychometr nie są sprawdzane przez pracowników firmy Gabinet Psychoterapii ani rozpowszechniane poza naszym serwisem, za wyjątkiem rzadkich przypadków obejmujących naruszenie naszego regulaminu lub przepisów prawa. Gromadzimy niektóre dane, ale zawsze za wiedzą i zgodą użytkownika, które są używane następnie do personalizacji dzienniczków.

Gdy podajesz nam jakiekolwiek dane osobowe, będą one przechowywane i przetwarzane według lokalnych przepisów, które mogą zapewniać inny poziom ochrony danych osobowych niż w Twoim kraju zamieszkania. Przekazując nam informacje osobiste, jednoznacznie wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzania danych osobowych.

W żadnym przypadku nie zostaną udostępnione ani sprzedane reklamodawcom, sponsorom, partnerom ani żadnym innym firmom dane osobowe poszczególnych użytkowników. W żadnym przypadku informacje te nie są gromadzone ani rozpowszechnione bez wiedzy i zgody użytkownika.

W każdej chwili możesz zawsze usunąć informacje, które zostały zamieszczone na stronie internetowej. W przypadku, gdy potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz wysłać do nas e-maila na adres info@drbach.eu i poprosić nas o usunięcie jakichkolwiek informacji, które umieściłeś na stronie. Twoja prośba zostanie niezwłocznie uwzględniona przez naszych pracowników.

Kto może przeglądać Twoje dzienniczki?

Twój profil posiada status strony prywatnej i tylko osoba, która zna poprawną nazwę użytkownika i hasło może mieć dostęp do zawartości dzienniczków. Możesz też zapraszać innych członków Serwisu, aby obejrzeli zawartość Twojego dzienniczka. Aby to uczynić, skorzystaj z ustawień „opcje udostępniania” znajdujących się w panelu użytkownika. W każdej chwili możesz modyfikować opcje udostępniania dodając lub usuwając użytkowników Serwisu, którzy będą mieli dostęp do zawartości Twoich dzienniczków. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za chronienie swojej nazwy użytkownika i hasła.

Czy serwis Psychometr wymaga podania informacji osobowych?

Tak. Serwis Psychometr prosi o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych ograniczonych informacji osobowych podczas rejestracji w celu utworzenia i korzystania ze strony. Większość z tych informacji jest wprowadzana opcjonalnie.

Jak serwis Psychometr korzysta z moich informacji osobowych?

Naszym celem jest zapewnienie najbardziej spersonalizowanego, odpowiedniego i prostego w użytkowaniu serwisu. Możemy korzystać z podanych przez Ciebie danych osobowych w celu:
  • Osiągnięcia celu, dla którego zostały podane dane osobowe (np. aby umożliwić nam proces rejestracji lub subskrypcji i zapewnić usługi i informacje oferowane przez naszą stronę internetową,).
  • Wysyłania administracyjnych e-maili, a także o nowych funkcjach i innych ciekawych ofertach od Psychometr. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie.
  • Potrzeb biura obsługi klienta.
  • Realizowania wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analizy danych, wewnętrzne statystyki i badania na temat sposobu używania naszego serwisu, audyty, rozwój nowych produktów i usług, poprawa jakości naszych usług, identyfikacja trendów wykorzystania serwisu i określenie skuteczności funkcjonalności i kampanii promocyjnych.

Czy serwis Psychometr udostępnia informacje osobowe innym firmom?

Nie. Serwis Psychometr NIE udostępnia żadnych danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem przypadków, o których wie i na które zgadza się użytkownik, co zostało opisane poniżej, lub w sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa albo w celu zapewniania ochrony praw lub praw własności serwisu Psychometr.

Serwis Psychometr zastrzega sobie prawo do udostępniania zbiorowych informacji statystycznych na temat użytkowników, takich jak "procent kobiet pośród użytkowników” lub "procent użytkowników z Wielkiej Brytanii” w celu przedstawienia naszych usług odpowiednim partnerom, reklamodawcom i innym firmom.

Dodatkowo, jeżeli odwiedzisz serwis reklamodawcy poza stroną Psychometr, to może być wymagane wprowadzenie informacji o karcie kredytowej lub innych informacji osobowych w celu umożliwienia zakupu lub skorzystania z oferowanych produktów albo usług. Firmy te mają swoje własne zasady dotyczące prywatności i gromadzenia danych osobowych. Gabinet Psychoterapii dr Igor Pietkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za te zasady. Dlatego należy zapoznać się dokładnie z zasadami dotyczącymi prywatności tych firm w przypadku wątpliwości odnośnie sposobów wykorzystania informacji osobowych.

Czy serwis Psychometr używa informacji do wysyłania wiadomości e-mail?

Tylko za zgodą użytkownika. Serwis Psychometr może automatycznie wysyłać wiadomości e-mail w celu poinformowania użytkowników o zmianach dokonanych na stronie. Opcje te konfiguruje użytkownik.

Serwis Psychometr może także okazjonalnie wysyłać informacje o specjalnych ofertach dotyczących produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika. Informacje te są wysyłane za pomocą naszego systemu drBach Newsletter. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości e-mail, możesz w dowolnym momencie z tego zrezygnować, zaznaczając odpowiednią opcję w profilu użytkownika.

Czy serwis Psychometr korzysta z adresów IP i plików cookie?

Adresy IP: Używamy adresów IP użytkowników w celu ułatwienia zbadania problemów naszego serwera oraz administrowania serwisem. Adres IP użytkownika jest także używany do gromadzenia ogólnych informacji, takich jak rozmieszczenie geograficzne użytkowników.

Pliki cookie: Serwis Psychometr korzysta z plików cookie przeglądarki w ograniczonym zakresie, aby ulepszyć odbiór serwisu Psychometr, na przykład w celu uniknięcia wielokrotnego wyświetlania niektórych komunikatów lub do opcjonalnego zapisania informacji logowanych w przeglądarce, aby nie było konieczne ich wprowadzanie przy każdym logowaniu a także do zapamiętania języka użytkownika, aby nie było konieczne jego wybieranie przy każdych odwiedzinach serwisu.

Pliki cookie reklam: Serwis Psychometr może publikować banery reklamowe innych firm. Reklamy te mogą zawierać pliki cookie używane głównie do zapewnienia reklamodawcy informacji o lokalizacji użytkowników. Mimo że korzystamy z plików cookie w innych częściach serwisu, tak jak opisano to powyżej, pliki cookie uzyskiwane z banerami reklamowymi mogą nie być kontrolowane przez naszą firmę.

Inne informacje nieosobiste: Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, możemy automatycznie zebrać nieosobiste informacje o Tobie, takie jak adres strony, z której zostałeś przekierowany na nasz serwis, Twój adres MAC, typ komputera, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Co jeszcze warto wiedzieć o prywatności?

Poniższe kwestie opisują kilka z opisanych powyżej zagadnień:

Profile użytkowników: oraz dane osobowe profilu są przez nas gromadzone według wyboru użytkownika. Mogą one obejmować informacje, takie jak wiek, płeć, hobby, zainteresowania i inne preferencje. Niektóre ze statystycznych informacji demograficznych mogą także być używane do tworzenia zbiorowych raportów statystycznych w celu zachęcenia reklamodawców do dostarczenia interesujących ofert i informacji poszczególnym użytkownikom a także do dostosowania sposobu wyświetlania serwisu odwiedzającym. W żadnym przypadku informacje te NIE są udostępniane innym firmom. Serwis Psychometr kontroluje rozpowszechnianie wszystkich informacji serwisu.

Rezygnacja: nasz serwis zapewnia użytkownikom możliwość zrezygnowania z odbierania biuletynów e-mail z serwisu Psychometr, które mogą zawierać reklamy partnerów i sponsorów. Opcję tę można wybrać na stronie profilu użytkownika. Zawsze zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z użytkownikami w kwestii problemów z usługami albo w celu udostępnienia informacji o nowych funkcjach ulepszających serwis, itp.

Czy mogę usunąć lub zablokować moje konto i co dzieje się wtedy z moimi informacjami osobowymi? Tak. Serwis Psychometr zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia swoich informacji z naszej bazy danych lub zaprzestania korzystania z naszych usług. Użytkownik może poprosić o całkowite usunięcie konta z serwisu Psychometr oraz usunięcia wszystkich danych ze swoich dzienniczków, klikając na odpowiednie linki w panelu użytkownika "Usuń moje konto" lub „Usuń mój dzienniczek”. Po usunięciu informacji z serwerów Psychometr nie można ich przywrócić.

Zmiany i modyfikacje Serwis Psychometr zapewnia użytkownikom możliwość zmiany informacji osobowych i hasła za pomocą panelu użytkownika w serwisie Psychometr.

Kontakt z serwisem Psychometr W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, naszych praktyk albo sposobu korzystania z niniejszego serwisu, można się z nami skontaktować pod adresem:

Gabinet Psychoterapii
ul. Dąbrowskiego 17/2, 44-032 Katowice, Polska
www.psychometr.com


ZAPOZNAŁEM/-ŁAM SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I ZGADZAM SIĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA ZAWARTE POWYŻEJ.

W naszym serwisie używamy technologii cookies m.in. w celach:świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Copyright 2012 © by Igor Pietkiewicz